Statut Niepublicznych Przedszkoli Zebra

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MUZYCZNEGO „ZEBRA”

 1. Urocza 5/7, 05-500 Józefosław
 2. Rubinowa 15, 05-090 Rybie
 3. Prymasa Augusta Hlonda 6 lok.U3, 02-972 Warszawa

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Zebra”.
 2. Siedziby przedszkoli: 05-500 Józefosław, ul. Urocza 5/7

05-090 Rybie, ul.Rubinowa 15

02-972 Warszawa, ul.Prymasa Augusta Hlonda 6 lok.U3

 1. Pełna nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Zebra”.
 2. Organem prowadzącym przedszkola są osoby fizyczne: Olga Baca i Marcin Brzeziński działające w formie spółki cywilnej Zebra s.c. ul. Prymasa Augusta Hlonda 6 lok.U3
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje: Mazowiecki KURATOR OŚWIATY W Warszawie.

Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • 2
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie prawo oświatowe oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Rozszerzony oraz ogólnodostępny jest  program wychowania  muzycznego, w  skład którego wchodzą następujące zajęcia: muzyczno ruchowe, muzyko profilaktyczne, muzyczno plastyczne, audycje muzyczne, nauka gry na instrumentach oraz działalność przedszkolnego zespołu muzyczno

Corocznie ustala się wykaz proponowanych zajęć muzycznych, które prezentowane są w przedszkolu  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.

 1. Rozszerzony oraz ogólnodostępny jest programu języka angielskiego. Co rocznie ustala się wykaz proponowanych programów nauczania języka angielskiego, które prezentowane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 2. Głównym zadaniem przedszkola jest:
  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
  2. rozwój zdolności muzycznych dzieci
  3. rozwój zdolności lingwistycznych dzieci
  4. sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
  5. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
  6. umożliwianie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,
  7. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
  8. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
 3. Realizując powyższe zadania przedszkole:
  1. zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka, na zasadach określonych w statucie i w umowie,
  2. rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
  3. stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
  4. stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,
  5. kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,
  6. zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
  7. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, poprzez wycieczki krajoznawcze i wyjazdy poza teren placówki
  8. rozwija wrażliwość estetyczną, muzyczną , wyobraźnię i fantazję dzieci,
  9. tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań
  10. utrzymuje odpowiedni standard sal zabaw dla dzieci, placu zabaw i zewnętrznego terenu w celu rekreacji ruchowej dzieci
  11. współdziała z rodziną w zakresie wychowania dziecka i przygotowania go do nauki szkolnej, w szczególności integruje środowisko dzieci i rodzin poprzez organizację spotkań z rodzicami, dziadkami, ciekawymi ludźmi, organizację świąt i imprez okolicznościowych, festynów, warsztatów
 4. Przedszkole zapewnia opiekę, zmierza do wychowania i rozwoju dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 • 3
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych i technicznych i administracyjnych.
  1. zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,
  2. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i
   możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,
  3. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
  4. współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,
   rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,
  5. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach

 

Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 • 4
 1. Organami placówki są:
  1. Właściciel Przedszkola
  2. Dyrektor Przedszkola
  3. Rada Pedagogiczna
 • 5
 1. Zadaniami Właściciela Przedszkola jest:
 1. zarządzanie, nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów statutowych, nadanie Statut oraz wprowadzenie zmian do Statutu po ich zaopiniowaniu przez upoważnione organy Przedszkola,
 2. powołanie i odwołanie Dyrektora przedszkola, a także sprawowanie nad nim nadzoru,
 3. stały kontakt i współpraca z Dyrektorem Przedszkola,
 4. kierowanie całokształtem działalności przedszkola, dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 5. zarządza majątkiem Przedszkola,

 

 1. zatwierdzenie programów rozwoju przedszkola i opracowanych przez dyrektora oraz radę pedagogiczną,
 2. reprezentacja przedszkola na zewnątrz,
 3. rozpoznanie odwołania Rodziców od uchwał Rady Pedagogicznej,
 4. rozpoznanie odwołania personelu Przedszkola i Rodziców  od decyzji i zarządzeń Dyrektora przedszkola,
 5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Organami Przedszkola,
 6. prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową w zakresie zatrudniania i zwalniania Dyrektora Przedszkola, Nauczycieli oraz pracowników wspomagających na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu         i premiowaniu pracowników oraz ustalanie zakresu obowiązków pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż,
 7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niej należącym,
 8. wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie i materiały niezbędne do realizacji celów i zadań przedszkola,
 9. organizacja zaopatrzenia w zakresie wyżywienia, środków czystości, materiałów niezbędnych do utrzymania budynku, pomieszczeń i placu zabaw w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
 10. zapewnienie odpowiednich kwalifikacji organów przedszkola i pozostałych pracowników niepedagogicznych oraz dążenie do stałego podnoszenia tych kwalifikacji poprzez zakup publikacji fachowych, książek branżowych, udział w szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach lub studiach,
 11. ustalanie wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola,
 12. organ prowadzący jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Organów.

 

 1. Organ prowadzący Właściciel Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. nie przestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu, postanowień umowy lub naruszanie renomy przedszkola lub dóbr osobistych osób zatrudnionych w przedszkolu,
  2. podejmowanie przez dziecko zachowań lub działań stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, w tym innych dzieci i pracowników przedszkola; ocena w/w przesłanki należy do organu prowadzącego,
  3. zaleganie z odpłatnością za pobyt w przedszkolu powyżej jednego okresu płatniczego,
  4. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu w przedszkolu,
  5. braku współpracy z nauczycielem, psychologiem oraz kadrą pedagogiczną w kierunku rozwoju dziecka oraz eliminowanie ewentualnych zachowań, które zagrażają w sposób bezpośredni innym dzieciom,
  6. innych ważnych przyczyn.
 2. Rozwiązanie umowy z rodzicem w trybie przewidzianym w § 22 ust. 4 niniejszego statutu powoduje automatyczne skreślenie ucznia z listy uczniów co następuje z upływem terminu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
 • 6

Dyrektor do spraw organizacyjno-pedagogicznych zwany dalej Dyrektorem.

Stosunek pracy z Dyrektorem przedszkola nawiązuje i rozwiązuje Właściciel Przedszkola.

 1. Zadaniami dyrektora Przedszkola są :
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. kierowanie działalnością Przedszkola, reprezentowanie ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych,
  3. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
  4. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
  5. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
  6. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu rozwoju placówki i rocznych planów działań,
  7. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  8. nadzorowanie osiąganych wyników nauczania i wychowania,
  9. integrowanie zespołu nauczycielskiego.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w danej placówce Przedszkola nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, przeprowadza rekrutację pracowników i wnioskuje do Właściciela Przedszkola o ich zatrudnienie.
 3. Dyrektor Przedszkola ma prawo do:
 4. a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom danej placówki Przedszkola,
 5. b) wnioskowania do Właściciela Przedszkola w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników danej placówki Przedszkola,
 6. c) wnioskowania do Właściciela Przedszkola w sprawie premiowania i nagradzania pracowników,
 7. d) przyjmowania dzieci do Przedszkola,
 8. f) oceny pracy nauczycieli,
 9. g) podpisywania dokumentów i korespondencji,
 10. h) powołania po uzgodnieniu z Właścicielem Przedszkola, zastępcy dyrektora, któremu może powierzyć część swoich zadań, pozostając odpowiedzialnym przed Właścicielem Przedszkola za sposób ich wykonania.
 11. Dyrektor przedszkola odpowiada przed Właścicielem Przedszkola za:
 12. a) poziom wychowania oraz za opiekę nad dziećmi, b) zgodność funkcjonowania placówki Przedszkola z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem,
 13. c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w placówce Przedszkola i podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,
 14. d) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej placówki Przedszkola,
 15. e) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
 16. f) ochronę danych osobowych,
 17. g) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 18. W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola, trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc, jego obowiązki pełni jego zastępca, jeżeli został powołany lub upoważniony pisemnie przez Dyrektora przedszkola członek Rady Pedagogicznej.
 19. W przypadku dłuższej nieobecności Dyrektora przedszkola, jeżeli jego zastępca nie został powołany, nauczyciela zastępującego wyznacza Właściciel Przedszkola. Do obowiązków zastępcy Dyrektora przedszkola, w razie jego powołania należy wspomaganie Dyrektora przedszkola w wykonywaniu jego zadań określonych w § 6. Zastępca Dyrektora przedszkola może ponadto prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 • 7
 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 • 8
 1. Radzie Pedagogicznej przewodniczy organ prowadzący, który weryfikuje zgodność podjętych uchwał z założeniami statutowymi placówki.
 2. Rada Pedagogiczna ustala w porozumieniu z Dyrektorem program rozwoju przedszkola i roczne plany działań dydaktyczno-wychowawczych oraz w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie autorskiego programu zajęć.
 3. Decyzje Rady Pedagogicznej są podejmowane w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są ważne, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 • 9
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest organ prowadzący, który zapewnia wszystkim możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Rozdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 10
 1. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Zebra” jest przedszkolem  zlokalizowanym w jednym budynku.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. W grupie mogą przebywać dzieci w zbliżonym wieku z różnych roczników Przedszkole może wyodrębnić grupę lub grupy dla dzieci najmłodszych, rozpoczynających uczęszczanie do Przedszkola.
 4. Przedszkole prowadzi roczne przygotowanie przedszkolne, które rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie obowiązek szkolny.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
 6. a) podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
 7. b) rozszerzony program wychowania muzycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
 8. c) rozszerzony program języka angielskiego.
 9. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w ogólnodostępnych zajęciach dodatkowych programowych. Corocznie ustala się wykaz proponowanych zajęć dodatkowych, które prezentowane są w placówce  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych programowych ustalane są przez Dyrektora przedszkola
 11. Na wniosek Rodzica / Opiekuna prawnego na podstawie dokumentacji dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest możliwość zorganizowania w przedszkolu zajęć / powołania zespołu specjalistów zgodnie z wytycznymi w/w dokumentacji.
 12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt w ogrodzie.
 13. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
 14. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 15. Przekazanie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego pod opiekę przedszkola następuje do godziny 9.30 każdego dnia pracy przedszkola (za wyjątkiem sytuacji losowych), do oddziału do którego dziecko przypisane jest w danym roku; dziecko oddawane jest pod opiekę nauczycielowi przypisanemu do oddziału, przy wejściu do pomieszczenia przypisanego w danym roku oddziałowi, do którego uczęszcza dziecko;
 16. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się za potwierdzeniem tego faktu na liście dzieci prowadzonej przez przedszkole.
 17. Dzieci przyprowadzają i odbierają Rodzice lub osoby pełnoletnie wskazane przez Rodziców w pisemnym upoważnieniu. Odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zachowanie dziecka podczas przyprowadzania do Przedszkola i odbierania go ponosi

Rodzic.

 • 11

Godzina zajęć w przedszkolu trwa od 30 do 45 minut.

 1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe. Czas tych zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i może wynosić:
  1. z dziećmi w wieku do 4 lat-około 15minut
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat-około 30 minut
 2. Czas pracy przedszkola ustala właściciel na wniosek dyrektora z uwzględnieniem czasu na realizację podstawy programowej:
  1. przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.
  2. czas pracy przedszkola w godzinach: 7:00-18:00.
  3. przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku.
  4. przerwy w działaniu przedszkola to: 01.11 Dzień Wszystkich Świętych,11.11 Dzień Niepodległości, 24.12 Wigilia, Wielka Sobota, Wielka Niedziela oraz Poniedziałek Wielkanocny, 1.05 – 3.05 Przerwa Majowa, Boże Ciało, 15.08 Wniebowzięcie NMP, jeden tydzień w lipcu lub sierpniu (zgodnie z 5 umowy).
 • 12
 1. Organizację pracy przedszkola i w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora. Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi oraz pomocy nauczyciela. Ilość nauczycieli pracujących z dziećmi w ramach każdego oddziału ustala Dyrektor. Dopuszcza się ustalenie mniejszej liczby nauczycieli dla danego oddziału w przypadku sytuacji losowych lub wyjątkowych dotyczących nauczyciela przydzielonego do grupy lub z przyczyn niezależnych od przedszkola lub z przyczyn organizacyjnych.
 4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
  2. pomieszczenia sanitarne,
  3. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  4. kuchnię,
  5. szatnię,
  6. szatnię dla personelu,
  7. pomieszczenia socjalne,
  8. pokój nauczycielski,
  9. plac zabaw

 13

 1. Przedszkole utrzymuje się:
  1. z dotacji
  2. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, które uiszcza się z góry do 5-go każdego miesiąca przez 12 miesięcy (czesne według umowy)
  3. wpisowego,
  4. z darowizn i sponsorów.
 • 14
 1. Opłaty za świadczenia z zakresu opieki, wychowania i nauczania przedszkolnego ustala właściciel przedszkola w umowie zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
 2. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 3. Szczegółowe warunki płatności za Przedszkole zawarte są w Umowie o świadczeniu usług. Przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w trakcie roku kalendarzowego z miesięcznym wyprzedzaniem. O zmianie wysokości opłaty z tytułu czesnego Dyrektor powiadomi Rodziców/Opiekunów prawnych osobiście lub na piśmie (w formie elektronicznej), niezwłocznie po jej ustaleniu. Rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie wysokości opłaty czesnego odmówić jej zaakceptowania, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, albo złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług, jeśli nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania.

Jeżeli Rodzice nie złożą oświadczenia, o którym mowa wyżej we wskazanym terminie uważa się, że zaakceptowali nową zmienioną  wysokość opłaty. Zmiana opłaty z tytułu czesnego nie wymaga zmiany Statutu ani Umowy o świadczenie usług.

 1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Przedszkola w roku szkolnym dysponuje Właściciel przedszkola.

 

Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI                       PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 15
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, opiekunki dziecięce,  pracownicy administracji i obsługi. Organ prowadzący może powołać dodatkowe stanowiska pracy.
 2. Każdy pracownik zna i przestrzega Prawa Dziecka.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
 4. Pracownicy przedszkola mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
 5. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 • 16
 1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami lub są w trakcie zdobywania kwalifikacji za zgodą dyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
 3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
  1. poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
  2. włączania rodziców w działalność placówki,
  3. udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu,
  4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w przedszkolu i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
  5. stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania,
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny plan pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
  15. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności przedszkola,
  16. zapewnienie dzieciom w przedszkolu troskliwej, serdecznej, zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki,
  17. ponoszenie odpowiedzialności  w zakresie całokształtu działalności przedszkola.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
  1. tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za zgodą dyrektora,
  2. decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
  3. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 2. Opiekunka dziecięca posiada kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Podstawowym obowiązkiem opiekunki jest:
  1. racjonalne pielęgnowanie i wychowywanie dzieci,
  2. codzienne przyjmowanie dzieci,
  3. układanie rozkładu dnia w swojej grupie,
  4. prowadzenie zajęć wychowawczych w swojej grupie,
  5. nadzór nad odpowiednim przygotowaniem dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
  6. odpowiedzialność materialna za sprzęt, bieliznę i zabawki w swojej grupie.
  7. dbanie o ład i porządek w sali, szatni, toalecie.
 • 17
 1. W przedszkolu zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele – instruktorzy ze specjalnym przygotowaniem w celu współorganizowania kształcenia.
 • 18
 1. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:
  1. zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu jego otoczenia w ładzie i czystości,
  2. dbałość o powierzone mienie.
 • 19
 1. Powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków. Odpis zakresu obowiązków umieszczony jest w teczce akt osobowych każdego pracownika.

Rozdział V WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 20
 1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia .
 3. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  4. poszanowania jego godności osobistej,
  5. poszanowania własności,
  6. opieki i ochrony,
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  8. akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
  9. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
  10. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
  11. snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
  12. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
  13. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 4. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
  1. aktywności, twórczości, eksperymentowania,
  2. samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
  3. zaradności wobec sytuacji problemowych,
  4. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
  5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
  6. tolerancji, otwartości wobec innych,
  7. bycia z innymi i dla innych pomocnym,
  8. przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.
 5. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Przedszkola, Regulaminie Przedszkola a zwłaszcza dotyczących:
 6. a) udziału w zajęciach oraz właściwego zachowania w ich trakcie
 7. b) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz pozostałych wychowanków
 8. c) wykazywania dbałości o ład i porządek w Przedszkolu
 9. d) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz nauczyciela.
 10. Wychowankom Przedszkola zabrania się wnoszenia na teren Przedszkola przedmiotów, substancji i środków zagrażających życiu i zdrowiu.
 11. Wychowankowie Przedszkola mają obowiązek szanować sprzęt Przedszkola oraz wyposażenie pomieszczeń Przedszkola.Za wyrządzoną szkodę odpowiada wychowanek, który ją wyrządził. Rodzice w takich przypadkach są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody.
 • 21
 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, prawnych opiekunów, bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Rodzice, prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 • 22
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje każdorazowo dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Nie zgłoszenie się dziecka do przedszkola w terminie 14 dni od daty zgłoszenia na umowie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy.
 4. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej do zakończenia edukacji przedszkolnej z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia jest zagrożenie życia lub zdrowia albo mienia innych osób w następstwie działań lub zachowań dziecka, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Z wnioskiem o skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola może wystąpić Właściciel Przedszkola lub każdy członek Rady Pedagogicznej.
 6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola, na wniosek organów wskazanych w Rozdziale 3 &5 ust. 2, Rodziców lub z urzędu.
 7. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola, gdy:
 8. a) notorycznie lekceważy zasady obowiązujące w Przedszkolu
 9. b) uporczywie narusza zasady współżycia społecznego, a jego zachowania lub działania zagrażają bezpieczeństwu lub godności innych dzieci czy pracowników Przedszkola
 10. c) znęca się psychiczne lub fizyczne nad innymi dziećmi, dokonuje kradzieży lub wymuszeń
 11. d) notorycznie uniemożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć
 12. e) posiada na terenie Przedszkola lub imprezach szkolnych przedmioty, substancje lub materiały niebezpieczne.
 13. Dziecko może być również skreślone z listy wychowanków Przedszkola, gdy jego Rodzice:
 14. a) nie respektują przyjętych uprzednio zobowiązań wynikających ze Statutu, Regulaminu Przedszkola, Zasad Organizacji lub Umowy o świadczeniu usług,
 15. b) mimo podejmowanych przez Przedszkole prób, nie podejmują współpracy w ważnej, zdaniem Przedszkola, dla dobra dziecka lub dla dobra lub bezpieczeństwa innych wychowanków Przedszkola sprawie, uchylają się przed wykonaniem zaleconych przez Przedszkole badań lekarskich lub psychologicznych, a także przed respektowaniem zaleceń specjalistów,
 16. c) podważają dobre imię placówki, działają na jej niekorzyść, zachowują się nagannie wobec innych wychowanków Przedszkola, lub wobec nauczycieli i pracowników
 17. d) zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola,
 18. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola, Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie dziecka i jego Rodziców oraz do doręczenia pisemnej decyzji Rodzicom o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola. Uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Przedszkole umowy o świadczenie usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli nie wygasła lub nie została rozwiązana w jakikolwiek sposób w terminie wcześniejszym.
 19. Rodzicom przysługuje prawo do odwołania od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków Przedszkola do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie w trybie odwoławczym zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Rozdział VII RODZICE WYCHOWANKÓW

 • 23
 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego Statutu,
  2. nieprzebywanie na terenie przedszkola pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez
   upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; osoba odbierająca dziecko nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • 24
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice maja prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
  6. przebywania w przedszkolu w uzasadnionych przypadkach.
 • 25
 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie w wspieranie pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.
 • 26
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.
 • 27
 1. Cele współpracy przedszkola z rodzicami
  1. dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
  2. wszechstronny rozwój dziecka,
  3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
  4. zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
  5. przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
  6. przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
  7. przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  8. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
  9. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
  10. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
  11. podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
  12. ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
  13. promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • 28
 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebranie grupowe,
  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, wychowawcami i specjalistami,
  3. pedagogizacja rodziców,
  4. organizacja kącików dla rodziców,
  5. zajęcia otwarte,
  6. wspólne inicjatywy, konkursy i imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,
  7. spotkania integracyjne, festyny.

Rozdział VIII PROMOCJA PRZEDSZKOLA

 • 29
 1. Cele działań promocyjnych:
  1. upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego,
  2. pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
  3. nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami.

 

 • 30
 1. Działania promocyjne obejmują:
  1. popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
  2. dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
  3. współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym prowadzenie strony internetowej, prezentację w lokalnych mediach,
  4. organizację uroczystości,
  5. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  6. upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 31
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Statut wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.
 3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej lub Właściciela Przedszkola , przy zachowaniu procedury opiniowania projektu.
 4. W przypadku zmian w Statucie Właściciel Przedszkola ogłasza ujednolicony tekst Statutu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Statutu, decyzję podejmuje Właściciel Przedszkola.
 6. O zmianach Statutu Dyrektor powiadomi Rodziców na piśmie niezwłocznie po jego wejściu w życie, poprzez przesłanie tekstu jednolitego Statutu. Rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania tekstu jednolitego Statutu odmówić zaakceptowania zmian, poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się wówczas z upływem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Rodzice nie złożą wypowiedzenia w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się, że zaakceptowali Statut w zmienionej treści.
 • 32
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 

 • 33
 1. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości.
 2. Zmiany w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r

 

Organ prowadzący                                                                                           Zebra S.C